Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Müller Lajos: A Jézus Szíve-tisztelet története

A szentpáli és szentjánosi igék csendülnek föl lelkünkben P. Müller nagyszabású munkájának láttára és olvasása közben. Ezek az igék a szeretet elsőségét hirdetik és harsogják, azét a szeretetét, amelyből mindig kevés van, és amelyet éhezünk, mint a betevő falatot. A szeretet megszerzése komoly munka eredménye és ez a munka sokszor verejtékesebb a kenyérszerzésről mondott ítélő szavaknál: igazi öntörés, gyakorlás, aszkézis. Viszont a misztikus magaslatok felé törő lélek is a szeretet felé tör, mert Isten a szeretet.

Nem véletlen, hogy az Aszkétika és Misztika írója, a magyar aszketikus irodalom legserényebb munkálója, P. Müller, harmadik nagy munkáját kimondottan is ennek a szeretetnek a szolgálatába állítja. Gyakorlati módon, ahogyan írni és dolgozni szokása. A szeretet tipikus áhítata és nevelője, a Jézus Szíve ájtatosság történetét dolgozza föl, új és élvezetes formában ad betekintést Isten szerető terveibe, melyeket nekünk Fia Szívében nyilvánvalókká tett.

A bölcselet az okokból való megismerést tartja igazi, mély ismeretnek. A Jézus Szíve áhítat történelmén végighaladva P. Müller avatott vezetésével, valóban forrásaiból ismerjük meg a Szeretet székhelyét, imádandó terveit, mindazzal a nemes törekvéssel és buzgósággal egyetemben, mellyel a hívő lélek közelebb igyekezett Hozzá jutni, érzületébe bekapcsolódni, Őt viszontszeretni és engesztelni. Napjaink legnagyobb tömegájtatosságának, a Jézus Szíve-tiszteletnek egyszerű hívő gyakorlója, az elsőpéntekes sereg, ennek a Szívnek engesztelésére vállalkozó áldozatos lelkek és szeretet uralmáért harcoló papok: mind hálásak lesznek a neves szerzőnek, mert a történelem szemléletes és vonzó tanítási módján át bevezeti őket a szeretet lángoló Tűzhelyébe.

Bevezetőül a szerető, irgalmas és megbocsátó Isten fogalmára, majd a nagy szeretetmű, a megváltás titkára vonatkozó igazságokat összegezi röviden, hiszen ezek nélkül igazi botránykő marad mindvégig a szeretet túláradása és az irgalom csodái Jézus Szívében. Az áhítat „pirkadása, hajnala, reggele és delelő napja” alapján négy részben tárgyalja a Jézus Szíve-tisztelet történetét. Az első Jézus Krisztustól egészen Szent Gertrúdig és Szent Mechtildig terjed, mint akik tudtunk szerint először kaptak Jézus Szívére kifejezetten kinyilatkoztatásokat, és így mintegy Szent Margit előfutárnőinek tekintendők. A második korszak Szent Gertrúd és Mechtildtől egészen Alacoque Szent Margit föllépéséig számítható, vagyis 1675-ig. A harmadik korszakot Szent Margittól IX. Piusig, vagyis 1857-ig tekinthetjük, amikor a Szentszék az áhítatot hivatalosan az egész Egyházra kiterjesztette. A negyedik korszak IX. Piustól napjainkig tart.

A tárgyalt anyag bőséges és alapos, de sehol nem túlaprózott. Pontossága és lelkiismeretessége mellett nem lesz adathalmazzá, viszont kész repertórium az áhítatot kereső hívő és az anyagot kereső lelkipásztor, szónok, gyóntató, számára. Az is egészen méltó a szeretet áhítatáról írt könyvben, hogy mindenki méltatást és elismerést kap, aki ezért az ájtatosságért szerző tudtával valamit tett. Ebből a minden jót és nemeset észrevevő lelkületből fakad láthatólag is az utolsó fejezet, ahol az egyes szerzetes-családok Jézus Szíve-tiszteletéről számol be. Bár kétség nem fér ahhoz, hogy az Egyházban ma gyakorolt Jézus Szíve-tisztelet, a Szent Margitnak tett kijelentésekkel, az engesztelés gondolatával és más, az Úr kijelentésein alapuló ájtatossági gyakorlatokkal a szerző sajátos tárgya, a legnagyobb elismerés és pietas hangján szól a középkori nagy imádkozók Szent Szív áhítatáról, főleg pedig Eudes Szent Jánosról. Szól ennek az áhítatnak magyar emlékeiről is. A tisztelet legújabb megnyilvánulásainak fölsorolásainál pedig szinte a nyomdai szedés napjáig figyelemmel kíséri mindazt, ami hazánkban történik. (Békési István S. J.)

A könyv tartalma:

Bevezetés
A hamis istenfogalom; Alapvető igazságok (A megtestesülés titka; A szív helye és szerepe az emberben; A Jézus Szíve-tisztelet sajátos, teljes tárgya); Bevezető megjegyzések a Jézus Szíve-tisztelet történetéhez

A Jézus Szíve-ájtatosság története
Előzmények; Krisztus a jövendölésekben; Az isteni irgalom története; A bárány mint jelkép; Egyéb jelképek; Részvétet áhító szeretet; Kegyelem, bocsánat forrása; Énekek éneke; Tirusi legenda; Koszakok a Jézus Szíve-tisztelet történetében)

Első korszak (30–1281)
Szent Ignác vértanú; Szent János evangélista; A katakombák egyházában; Keresztény írók; Keresztény szimbolika

Második korszak (Szent Gertrud kijelentéseitől Szent Margit küldetéséig (1281–1675))
A magánkinyilatkoztatások; Isten jelképekben beszél; Isten bizalmaskodása a kegyelemteli lélekkel; A Jézus Szíve-tisztelet jellegzetes vonásai a második korszakban; Jézus Szíve-tisztelet a különböző szerzetesi családokban; Szent Gertrud; Hackenborni Szent Mechtildisz; Szent Elzeár gróf; Szász Ludolf; VI. Ince pápa; Suso Henrik; Szent Brigitta; Sziénai Szent Katalin; Jusztiniáni Szent Lőrinc; Adatok Spanyolországból; A Jézus Szíve-tisztelet emlékei más nemzeteknél; Jézus szent Szíve képei; Jézus Szíve hazánk múltjában; Nyomtatott emlékeink

Harmadik korszak (1675–1856)
Boldog Colombière Kolos S. J.; Alacoque Szent Margit; A Jézus Szíve-tiszteletnek Szent Margittól ajánlott gyakorlatai és a hozzájuk csatolt ígéretek; Jézus Szíve tisztelete Szent Margit halálakor; A Jézus Szíve-tisztelet általános elterjedése; A Jézustársaság hivatása és szerepe; A Jézus Szíve-tisztelet hazánk múltjában

Negyedik korszak (1856–)
Jézus Szíve ünnepe; Felajánlások; Családfelajánlások; Városok felajánlása; Nemzetek, országok; A világ felajánlása Jézus Szívének; Jézus Szíve tisztelete és a pápák; Jézus Szíve tisztelete napjainkban; Jézus Szíve tisztelete hazánkban a legújabb korban


A könyv metaadatai
| Megjelenés éve: 1944 | Oldalszám: 424, [12 tábla kép] | Méret: 23x15 cm | Kötés: puha | Kiadó: Korda Kiadó | Nyelv: magyar | Fájl méret: 17 MB |