Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Lantos-Kiss Antal: Vezérifjúság (Világi apostolok önnevelése)

A könyv útmutató világi apostoloknak az önneveléshez. Azoknak az ifjaknak szól, akiket megérintett már ez a vágy: Belőlem lesz valaki!

Felkelti a nagyrahivatottság tudatát, és az önnevelési rendszerbe foglalt tervszerű vezetőképzést adja. Meghirdeti a vezetővé nevelést, mint önnevelési eszményt a magyar ifjúság számára. Az értékek nagy eltolódásának korát éljük, amikor a testi erő bajnokai nagyobb tekintélyek, mint a jellemhősök, amikor a gyilkosokat jobban ismeri a közönség, mint a tudósokat és feltalálókat, amikor üstökösként új nagyságok lépnek a közismertség egére és utánuk rohan az ifjúság kritikátlan tömege, s amikor az agyonhirdetett senkiknek nagyobb sikerük van, mint az agyonhallgatott valakiknek. A nagyratörekvő lelkekhez szól a könyv, akiket állandó belső ösztönzés nyugtalanít: Naggyá lenni! Többre törekedni! Hasznára lenni az emberiségnek! – Azokhoz, akik tehetségük kifejlesztéséért és jövőbeli nagyobbszabású feladataik sikeres végzéséért a rendszeres egyéniségnevelésre vállalkoznak, akik magukévá teszik Ozanam vezérelvét: „Örülök, hogy olyan korban születtem, amikor sok tennivaló vár reám!”

Sokat akar ez a könyv, – de nem többet, mint amennyit korunk és Egyházunk vár a fiaitól, és nem többet, mint amennyit mindenekfelett a talentumok osztogatója és számonkérőjé, az Isten kíván tőlünk. Akinek több adatott, attól többet is várunk! Tehetségek lapulnak köztünk, nagyrahivatott egyéniségek tespednek, keltésre, biztatásra várva, – ezeket szólítja munkára ez az írás! Legyen kijózanítónk XI. Pius pápa intése: „Legyen büszke az ember arra, hogy tanúja és bizonyos mértékben közreműködője lehet a mostani hatalmas drámának, amelyben a jó és a rossz küzd egymással emberfölötti harcban. Senkinek sincs joga a jelen órákban ahhoz, hogy középszerű legyen!”

A könyv tartalma:
„Új bort – új tömlőkbe!”
Kiáltás férfiak után; Vezetőszerepre készülés, – időszerű önnevelési eszmény!

A vezetői hivatás gondolatköre
Kit illet vezetőszerep?; A vezérférfiúság fogalma

A felkészülés áramában
A hivatástudat jelentkezése; Nagy emberek pályaindulása; Összeforrás a hivatással; Merész fiúké a jövő!

Egy a mi vezérünk: Jézus!
A két kútforrás példázata; Jézus népvezéri egyénisége; Jézus vezetői technikája; Jézus nálad is kopogtat!

A vezetőjelölt első harcai
Küzdelmek önmagunkkal; Lelki tehertételek

Szárnypróbálgatások
Virágba borult gyümölcsfák; Összeütközés az emberekkel; A lassított előretörés módszere

A vezérférfi lelki élete
Vezérférfiúság és életszentség; Lelki egyensúly, – tiszta élet; Sarjadó vetésből gazdag aratás!

Sajátos vezetői tulajdonságok
A vezérférfi felelősségtudata; A vezetői célratörekvés; Önzetlenség minden vonalon; A jellem valódisága; Mások érdemeinek elismerése; A vezetői öntudat; Biztos ítélőképesség; Aktivitás; Állhatatosság: a gátlások legyőzője; Nyugodtság, – hidegvér; Élettapasztalat; A vezérférfi hallgatni tud…

A vezérférfi műhelytitkai
Tervkovácsolás vagy alkotómunka?; A munka ihletői

A pihenni tudás művészete
A kikapcsolódás szükségessége; A kikapcsolódás módjai

Az érvényesülés mesterfogásai
A beszélnitudás; Előrelátás; Figyelemösszpontosítás; Tapintatosság; Kezdeményező képesség; A sajtó és a rádió meghódítása; Talpraesettség; Tervszerű gyűjtőmunka

Az élen
A vezérférfi mint szervező; Mint parancsnok; Mint döntőbíró; Mint nevelő hatású életpélda

Alkonysugarak
Hanyatlóban a nap…; „Öröklét lesz osztályrészem!”


A könyv metaadatai
| Megjelenés éve: 1940 | Oldalszám: 190 | Méret: 20x14 cm | Kötés: puha | Kiadó: Korda Kiadó | Nyelv: magyar | Fájl méret: 6 MB |