Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Faragó Ferenc: Krisztus követségében járunk

A könyv a vasárnapi szentleckékhez fűz gondolatokat (a II. vatikáni zsinat előtti liturgikus rend szerint). A könyv fejezetei:

Ébredj ember mély álmodból! (Ismeritek az időt… Hogy felkeljünk… Az üdvösség közelebb van… Öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust!)
Türelmes és egyetértő szeretet (Gyengék és erősek. A mi okulásukra íratott meg… Az Írásokból merített béketűrés. Krisztus magáévá tett…)
A szentek öröme (Örüljetek az Úrban! Szelídségtek ismeretes legyen… Ne legyetek aggodalmaskodók.)
Papok a mérlegen (… én Pálé vagyok, én pedig Apollóé. – Mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait… Dicsérete leszen kinek-kinek az Istentől.)
A mi istenfiúságunk (A világ elemeinek szolgálatában. – Istenfiak vagytok!)
Természetfölötti egyéniség (Értelmes áldozat. – Akarom, amit az Isten akar! Sokan egy test vagyunk.)
.,Az Úr az, akit szolgáltak…” (Adományok és hivatások. – A szeretet szolgálata.)
Pax et bonum (A szeretet forradalma. A békesség határa. A jóság győzelme.)
Kereszténységem: szeretet (A leghűségesebb állampolgár. – A legszeretőbb polgártárs.)
Az Istennek szent és kedves választottjai (A legfelségesebb cím és rang. – Krisztust nézem és utánzom – Krisztus az életem.)
Az apostol és az ő lelki hozzátartozói (Szüntelenül reátok gondolunk … Élő hit, türelmes remény, tevékeny szeretet. – Tudjuk, hogy kiválasztottak vagytok…)
A lélek atlétái (Tenni és tartózkodni. – A szentpáli program. – A lélek-olimpiász. Kegyelem és fegyelem.)
Apostoli keresztek és örömök (Alázatosság – igazság… Szenvedő hősiesség… A mennyország pitvarában…)
A szeretet himnusza (A legtökéletesebb út… – Mit sem használ nekem. – A szeretet megfilmesítve. – A túlvilági szeretet.)
Buzgó szívvel ünnepeljük (Az Istennel kibékülés titka. – A példa apostolkodása. – …minden körülmények között.)
Nagybőjti újjászületés (Ne maradjatok a felszínen! – Keresztény élet: kötelesség! – Tiszta lélek és tiszta kéz.)
Szeretet és tiszta erkölcs! (Olyanok legyetek, mint a mennyei Atyátok! – Nagytakarítás a lélekben.)
A szabad édesanya gyermekei vagyunk (Örvendj, Jeruzsálem! – A gyümölcsöző édesanya… –Elűzni, eltiporni őket!)
Az újszövetség Főpapja (Krisztus a főpap. – Krisztus az áldozat. – Ami a lepel alatt van…)
Krisztus igazi megértői (Emberi kevélység és önzés. – Szelíd és alázatos szívű Jézus.)
A mi húsvéti Bárányunk (Feltámadott, hogy örvendjünk. – Feltámadott, hogy feltámadjunk.)
Hiszem Krisztust: az Isten Fiát! (A mi hitünk győzelme. – A mi hitünk alapja.)
A lelkek pásztora és püspöke (Az Ő nyomdokait kövessétek. – „Aki bűnt nem tett…” „Midőn szidalmaztatott, nem szidalmazott…” Sebe által gyógyultatok …)
Mint jövevények és zarándokok (Földön, de nem a földért… Polgártárs és állampolgár.)
Dicsőség az Istennek! (…Aki a mindenség Atyja! …és a mi Atyánk!)
A lélek szépítése (A tükörbe belenéznek. – A szabadság tökéletes törvénye. – Tiszta és szeplőtelen vallásosság.)
Az imádkozó szeretet (Legyetek okosak és virrasszatok az imádságban… – Mindenekelőtt: a szeretet.)
Jöjj el, Szentlélek Isten! (Örök Pünkösd. – Isteni Vihar, isteni Tűz.)
Szentháromság egy Isten (Minden belőle, általa és érte van. – Megfoghatatlanok az Ő ítéletei.)
Szeretet és élet (Ne csodáljátok, ha a világ gyűlöl titeket! – A halálból átvitettünk az életre… – … mivel szeretjük testvéreinket.)
Útban az örök élet felé (Minden aggodalmatokat Őreá bízván… – Józanok legyetek és vigyázzatok! Az Ő örök dicsőségére hívott meg minket.)
Az örök élet jegyében (A természet sorsa. – A természet vágyakozása.)
Áldást osztó áldott nemzedék (Legyetek, mindnyájan egyetértők… – Inkább áldást mondván… – Aki az életet akarja …)
Egybenőttünk Krisztussal! (A bűn és a kegyelem misztériuma. – Meghaltunk a bűnnek!)
Az igazság szolgálata (Emberi módon… Csak annyit adjatok…)
Isten fiainak küzdelme (Torz fogalmak a testről. – Győzelem a ,,bűn-test” fölött.)
Üdvösséges istenfélelem (Aki áll, vigyázzon, nehogy elessék. – Isten büntető ítéletei.)
Krisztusi hit és élet (Pogányság és kereszténység. – Ne öltöztessétek uniformisba a szentséget!)
Hiszem Krisztus feltámadását! (Az apostoli tanítás legfőbb tétele. – Valóban feltámadt!)
Az újszövetség szolgái (Isten ügynökei… – Az éltető Lélek eszközei.)
A mi nevelőnk Krisztushoz (Az ígéret. – A törvény. – A törvény és az ígéret.)
Szabadon szolgálom az Istent! (Szabadság. – Válaszúton az élet és - halál között.)
Igazi szentség és álszentség (Ha élünk, járjunk is … Torz vonások a lélek életében.)
A benső ember útja az Istenség felé (Dicsőséges bilincsek. – A hit és a szeretet élete.)
A ,,benső ember” útja a felebaráthoz (Egyetértés és a béke köteléke. – Egy az út és egy a lélek.)
A kereszténységem: kegyelem! (Hála a legnagyobb kegyelemért. – A kezdet és a vég.)
A kereszténységem: fegyelem! (Újuljatok meg lélekben!… Igazság, szeretet, becsület…)
Boldogítóan és fegyelmezetten szent élet (Értékesítsétek az időt! – Földi és égi mámor.)
A kereszténységem: küzdelem! (A lélek harca. – A lélek fegyverei.)
Kegyelmi élet és missziós buzgóság (Munkatársak az apostolkodásban. – A buzgólkodó istenszeretet.)
A mi hazánk a mennyekben van (Áldozatos kereszténység. – Békességes kereszténység.)
A kegyelem esztendejének végén (Az Ő akaratának ismerete teljes legyen bennetek. – …és az Istenhez méltóan éljetek.)


A könyv metaadatai
| Megjelenés éve: 1944 | Oldalszám: 320 | Méret: 17x11 cm | Kötés: puha | Kiadó: Korda Kiadó | Nyelv: magyar | Fájl méret: 6 MB |