Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Tomka Ágoston: Modern hitvédelmi kérdések

A könyv gyakrolati hitvédelem. Elsősorban azt a szorosan hitvédelmi anyagot öleli fel, mely ifjúságunkat napjainkban leginkább érdekelheti. Az egyháztörténelem, erkölcstan és ágazatos hittan körébe vágó igazságok feldolgozása nem ehhez a kötethez tartozik. A könyv a felvetett problémákat világosan tárgyalja, meggyőzően bizonyítja, és az ellenvetésekre bevilágítóan, elnémítólag felel meg.

A könyv elsősorban magánhasználatra készült. Ezt könnyíti meg a részletes név- és tárgymutató. De ha valaki mint tankönyvet akarná azt bevezetni, akkor tartalmaz egy tanítástervet, és az egyes pontok szerkezetét feltűnő betűzés jelöli.

Hitrendszerünk első alapdogmája Isten léte, ennek bizonyítására tehát bővebben terjed ki. A könyv kidomborítja az egész felvett anyagnak szervesen összefüggő voltát. Ezen okból tárgyalja a Szentháromságot és a megváltás mibenlétét, habár ezek nem tartoznak a hitvédelem körébe. A könyv utal a természettudományok, sőt a számtan érintkező pontjaira is.

A könyv negyvennégy témája hét nagy csoportba sorolható:

I. rész. Alapfogalmak (1. Tudomány, hittudomány és hitvédelem; 2. Az okság elve).

II. rész. Van Isten (3. A végső ok; 4. A végok önmagától való, szükségképpen létező örök lény; 5. A végok öröktől fogva szükségképpen önmagától élő lény; 6. A földön található célszerű rend végső oka egy önmagától öröktől fogva szükségképpen létező és bölcs lény; 7. A világnak egyetlen végtelenül tökéletes végoka van, aki a világot teremtette és fenntartja; 8. Boldogság utáni vágyunkból is következtethetünk Isten létére; 9. Az erkölcsi rend létéből is levezethető Istennek, az örök mindenható Törvényhozónak léte; 10. Az igazságok gyakorlati értékéből is következik Isten léte; 11. A materializmus; 12. Kant–Laplace elmélete; 13. A leszármazás elmélete; 14. A pantheizmus; 15. Az atheizmus).

III. rész. Van lélek (16. Alapfogalmak; 17. Az értelem működésének három foka; 18. Az öntudat is a szellemi lélek működésének eredménye; 19. A szabadakarat mibenléte; 20. A szabadakarat valóság és szellemi tulajdonság; 21. A lélek halhatatlan).

IV. rész. A vallás (22. A vallás fogalma és eredete; 23. Csak egy vallás lehet igaz, mely minden embert egyformán kötelez; 24. Hit és erkölcs viszonya; 25. A természetes és természetfeletti vallás; ; V. rész. A kinyilatkoztatás; 26. A kinyilatkoztatás történeti tény; 27. A csoda; 28. A jövendölés; 29. A Szentírás; 30. Az evangéliumok hitelreméltósága; 31. Az ószövetségi kinyilatkoztatás és a tudomány).

VI. rész. Jézus Krisztus (32. Jézus Krisztus a Jövendölések fényében; 33. A tanító Istenember; 34. A csodatevő Istenember; 35. Az Istenember halála és feltámadása; 36. Jézus isteni öntudata; 37. Az Istenember kettős születése; 38. Az Istenember műve).

VII. rész. Az Anyaszentegyház (39. Jézus Egyházat alapított; 40. Jézus Egyházának feladata; 41. A Jézus által alapított Egyház; 42. Az Anyaszentegyház és a protestánsok; 43. Az Anyaszentegyház és korunk; 44. Az Anyaszentegyház diadala).


A könyv metaadatai
| Megjelenés éve: 1939 | Oldalszám: [XVI], 181 | Méret: 21x15 cm | Kötés: puha | Kiadó: Korda Kiadó | Nyelv: magyar | Fájl méret: 6 MB |