Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Kühár Flóris: Az örök élet forrásai a hét szentségben

A hét szentséggel az Egyház születésünktől halálunkig megszenteli, erősiti, gyógyítja életünket. Általuk közli velünk Krisztus kegyelmeit. Belénk plántálja az örök élet csíráit. A szentségek szertartásaival szemléletesen oktat hitünk mélységes titkaira, könyörgéseivel az Isten oltalmát és segítségét esdi ránk és védelmez a gonosz lélek ellen.

Ez a könyv a hét szentségből fakadó krisztusi forrásokhoz vezeti az olvasót. Rámutat eme források eredetére, összefüggésére: a Megváltó Szívében. A hit szemével nézi a szentségi jeleket, hogy rajtuk keresztül a szentségi kegyelemre pillantson. A hívő lélek épülését, gazdagodását szolgálja. Meg akarja ismertetni az Úr Szívének gazdagságával az olvasót, hogy kívánkozzék a szentségekben ömlő isteni életáram után.

A krisztusi hit, dogma alapja a krisztusi életnek. Ez a könyv a szentségekről való katolikus tanításnak kifejtésével akarja az életet szolgálni. Lelkiolvasmánynak, elmélkedésnek készült, nem tankönyvnek vagy szakmunkának. Az ész hittudománya mellett a szív teológiáját is megszólaltatja.

A szerző a pannonhalmi főiskolán hét éven át a szentségek liturgiáját, majd Rómában azAnselmianumban két éven át a szentségek dogmatikáját adta elő. A katedra tanítása nem maradhat az iskola falai közt. Az igazság: út is, meg élet is kell hogy legyen.

A könyv tartalma:

A hét szentség (A „nagy titok”; A hit misztériuma; Krisztus vére és a szentségek; Szent jelek; E jelben győzni fogsz; A krisztusi élet vezetékei; A hét szentség kegyelme; A szentségekben Krisztus működik; „Veletek vagyok mindvégig”).

A keresztség (A búzaszem története; A szentkeresztségben „meghaltunk Krisztussal”; Jel és jelentés; „Lerontatik a bűnnek teste”; A keresztségi fogadalom; Újjászülettünk Krisztusban; „Égi nemzedék”; Isten családja; Az Egyház jelképes beszéde).

A bérmálás (A lélek nagykorúsága; A bérmálás szent jelei; A Szentlélek hárfája).

Az Oltáriszentség (A legméltóságosabb Oltáriszentség; Az Oltáriszentség mint hitünk titka; Megváltásunk műve az Oltáriszentségben; A szentmise, mint emlékáldozat; Íme ezért megemlékezünk…; „Íme jövök, hogy cselekedjem, Atyám, akaratodat”; „Vizsgálja meg magát az ember”; A jámborság szentsége; Az Eucharistia az istentisztelet forrása; Az Oltáriszentség az egység jele; A Eucharistia a szeretet köteléke).

A bűnbánat szentsége (A második mentődeszka; A bűnbánat munkája; Az Úr ítélete; A bűnbánat szelleme; A bűnbánat szentségének kegyelme).

A szentkenet (A betegek kenete; Krisztus halálához kell áthasonulnunk halálunkban; Halálküzdelmünk; Imádsággal készüljünk halálunkra).

Az egyházi rend (Krisztus misztikus testének építése; A papszentelés kegyelme; A krisztusi papság; Az apostoli papság; A prófétai papság; A papság és a hívek).

A házasság (A hetedik szentség; „Nagy titok ez”; Az új ének; A házasság szentségi kegyelme; A házasság áldozata; Az isteni segítség; A hitvesi hivatás; A tiszta házasság).


A könyv metaadatai
| Megjelenés éve: 1932 | Oldalszám: 174 | Méret: 19x13 cm | Kötés: puha | Kiadó: Korda Kiadó | Nyelv: magyar | Fájl méret: 6 MB |